«2 Years» re-publishing // Переиздание книги «2 года»

This introduction article is tri-lingual, in:
Denne introduktionsartikel er tresproget, i:
Эта вступительная статья – трёхязычная, на:


THE POLITICS
The 22nd of June 1941.
Leaflet No. 2:

The German-Russian War

In a proclamation signed by Reich Chancellor Hitler, the Germans march on Russia on a front of 2400 km., from Finland to the Black Sea.

To the north, German troops are advancing from Norway along with Finnish divisions, from the Carpathians German and Romanian forces.

Hitler declared that Bolshevism stood in mortal enmity with National Socialism. Russia had been threatening Germany for a long time and eventually there were 160 Russian divisions positioned on Germany’s eastern border. The Soviets had thus broken the Treaty of Friendship. The imminent struggle revolved around the civilized world.

Mines have been laid in the Arctic Ocean and in the Baltic Sea, among other places between Bornholm and Sweden and between Bornholm and the German Coast.

Read THE POLITICS tomorrow
– Copenhagen


80 years ago, in the summer of 1943, the underground Communist Party of Denmark illegally published the book “2 Years” with newspaper clippings from the major German-controlled Copenhagen newspapers. The book is 70 pages long and is a rare historical document of the occupation-era official press coverage of the first 2 years of the war between the Soviet Union and Nazi Germany, the outcome of which became decisive for the future of mankind.

To honour the Resistance fighters and strengthen the memory of the great Victory of the USSR and the Red Army over fascism, we are now launching a digital reissue of “2 Years”!

The book is photographed and can be studied page by page and read in graphically adapted versions in Russian and English, respectively, as well as in a linguistically edited version in modern Danish. An extensive historical notebook has been added as well as text-to-speech descriptions for the blind and visually impaired of the book’s many fine colour illustrations in silkscreen by artist and resistance fighter Viggo Rohde, with sharp political caricatures of the Nazi Menagerie and the course of the war.

We see our collective memory as an important weapon against the advanced means and methods of modern war propaganda to which we are daily exposed, and, that Dr. Goebbels could not even dream of.

Read, remember, and get historical perspective on your contemporary events!


POLITIKEN
Den 22. Juni 1941.
Løbeseddel Nr. 2:

Den tysk-russiske Krig

I en Proklamation erklærer Rigskansler Hitler, at Tyskerne marcherer mod Rusland paa en Front af 2400 Km., fra Finland til Sortehavet.

Mod Nord rykker tyske Tropper fra Norge frem sammen med finske Divisioner, fra Karpaterne tyske og rumænske Styrker.

Hitler erklærede, at Bolsjevismen stod i dødeligt Fjendskab til Nationalsocialismen. Rusland havde i lang Tid truet Tyskland og til sidst stod der 160 russiske Divisioner opmarcheret ved Tysklands Østgrænse. Sovjet havde saaledes brudt Venskabsoverenskomsten. Den forestaaende Kamp drejede sig om den civiliserede Verden. Der er udlagt Miner i Ishavet og i Østersøen bl.a. mellem Bornholm og Sverige og mellem Bornholm og den tyske Kyst.

Læs POLITIKEN i Morgen
– København


For 80 år siden i sommeren 1943 udgav Danmarks Kommunistiske Parti illegalt bogen “2 år” med avisudklip fra de store københavnske dagblade. Bogen er på 70 sider og et sjældent historisk dokument over besættelsestidens officielle pressedækning af de første 2 år af krigen mellem Sovjetunionen og Nazityskland, hvis udfald blev bestemmende for menneskehedens fremtid.

For at ære modstandsfolkene og styrke hukommelsen om Sovjetunionen og den Røde Hærs store sejr over fascismen, lancerer vi nu en digital genudgivelse af “2 år”!

Bogen er affotograferet og kan studeres side for side samt læses i grafisk tilpassede versioner på hhv russisk og engelsk samt i en sprogligt bearbejdet version på moderne dansk. Et omfattende historisk noteapparat er tilføjet samt tekst-til-tale beskrivelser for blinde og svagtseende af bogens mange fine farveillustrationer i silketryk udført af kunstner og modstandsmand Viggo Rohde med skarpe politiske karikaturer af det nazistiske menageri og krigens gang.

Vi ser vores kollektive hukommelse som et vigtigt våben mod den moderne krigspropagandas avancerede midler og metoder, som vi dagligt udsættes for, og, som Dr. Goebbels end ikke kunne drømme om.

Læs, husk, og få historisk perspektiv på din samtid!


Политика
22 июня 1941 года.

Брошюра № 2:

Германо-русская война

В прокламации рейхсканцлер Гитлер заявляет, что немцы наступают на Россию на фронте протяженностью 2400 км., от Финляндии до Черного моря.

На севере немецкие войска из Норвегии наступают вместе с финскими дивизиями, со стороны Карпат немецкие и румынские войска.

Гитлер заявил, что большевизм находится в смертельной вражде с национал-социализмом. Россия долгое время угрожала Германии, и в конце концов 160 русских дивизий были размещены на восточной границе Германии. Таким образом, Советы нарушили Договор о дружбе. Предстоящая борьба развернулась за весь цивилизованный мир.

Мины были установлены, в частности, в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море.а. между Борнхольмом и Швецией и между Борнхольмом и побережьем Германии.

Читайте Политику завтра
– Копенгаген


80 лет назад, летом 1943 года, подпольная Коммунистическая партия Дании нелегально опубликовала книгу “2 года” с газетными вырезками из крупнейших копенгагенских газет, находившихся под немецким контролем. Книга объёмом в 70 страниц представляет собой редкий исторический документ эпохи оккупации, в котором официальная пресса освещала первые 2 года войны между Советским Союзом и нацистской Германией, исход которой стал решающим для будущего человечества.

Чтобы почтить память бойцов Сопротивления и укрепить память о Великой победе СССР и Красной Армии над фашизмом, мы запускаем цифровое переиздание книги “2 года”!

Книга отфотографирована, и её можно изучать постранично, читая в графически адаптированных версиях на русском и английском языках соответственно, а также в лингвистически отредактированной версии на современном датском языке. Были добавлены обширные исторические заметки, а также текстово-речевые описания для слепых и слабовидящих множества прекрасных цветных иллюстраций на шелкографии работы художника и бойца сопротивления Вигго Роде с острыми политическими карикатурами, отображающими нацистский зверинец и ход войны.

Мы рассматриваем нашу коллективную память как важное оружие против передовых средств и методов современной военной пропаганды, которым мы ежедневно подвергаемся, и о чём доктор Геббельс не мог даже мечтать.

Читайте, запоминайте и взгляните с исторической точки зрения на события сегодняшних дней!